Nicosia
  22652440
22384177
  Nicosia
  22384329
22384177
  Nicosia
  22924343
22922968
  Larnaca
  24652940, 70000165
24655610
  Limassol
  25723791
25724631
  Limassol
  25943608
25945521
  Limassol
  25711353, 25711800
25711409
  Paphos
  26911124
26911381
  Nicosia
  22431077
22347127
  Larnaca
  24823440
24813441
  Nicosia
  22772230
22772249
  Larnaca
  24654562
 
  Limassol
  25550111
25552640